Právní oznámení

V souladu se zákonem č. 34/2002 z 11. června, o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, vám oznamujeme, že vlastníkem webové stránky https://www.maier.es/ je společnost MAIER, S. COOP., se sídlem na adrese Polígono Industrial Arabieta s/n, 48320 Ajangiz, Španělsko, s daňovým identifikačním číslem (NIF) F48067607, zapsaná v Rejstříku družstev Baskicka pod číslem zápisu 87.1.257, LIST 864. Kontaktní e-mailová adresa je kontsultabulegoa.maier@maier.es

Všechna práva vyhrazena:

 • Společnost Maier S. Coop. oznamuje, že účelem webové stránky Maier je zprostředkovat široké veřejnosti informace o činnostech, které společnost vykonává, a produktech, které vyrábí.
 • Držitelem práv duševního vlastnictví k webové stránce společnosti Maier a jejích prvků je společnost Maier S. Coop. Uplatňovat práva na jejich využívání, zejména právo na rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti a jiné změny, jsou oprávněny výlučně společnosti ze skupiny Maier.
 • Právo na částečné rozmnožování obsahu se udělí pouze v případě, že budou splněny tyto podmínky:
  • Účel rozmnožování bude v souladu s účelem webové stránky Maier.
  • Rozmnožování proběhne za účelem získání obsažených údajů, a nikoliv za obchodním účelem.
  • Žádný související dokument či grafický prvek na této webové stránce nebude žádným způsobem pozměněn.
  • Žádný grafický prvek dostupný na této webové stránce nebude použit, rozmnožen či rozšířen odděleně od textu či ostatních obrázků, které ho doprovázejí.
  • Společnost Maier S. Coop. bude předem informována.
 • Za přístup na tento web i za použití údajů na něm uvedených odpovídá výlučně ten, kdo tyto kroky činí. Společnost Maier S. Coop. neodpovídá za následek, škodu či újmu, která by mohla vzniknout z uvedeného přístupu či použití údajů.
 • Společnost Maier S. Coop. nenese odpovědnost za připojení k odkazům třetích stran uvedených na tomto webu, ani za obsah na těchto odkazech.
 • Společnost Maier S. Coop. je držitelem práv průmyslového vlastnictví ke svým produktům. V souvislosti se zmínkami o produktech přiznává společnost Maier S. Coop. příslušným držitelům veškerá práva průmyslového a duševního vlastnictví a uvádí, že z pouhé zmínky o nich či jejich výskytu na webové stránce nevyplývá pro společnost Maier S. Coop. žádná odpovědnost či právo, a dále že ji nelze vykládat jako podporu, sponzorství či doporučení ze strany společnosti Maier S. Coop.
 • Neoprávněné použití údajů na tomto webu stejně tak jako poškození práv duševního či průmyslového vlastnictví společnosti Maier S. Coop. povede ke vzniku odpovědnosti podle příslušných právních předpisů.
 • Společnost Maier S. Coop. neodpovídá za případné bezpečnostní chyby ani za případnou škodu, která může vzniknout na informačním systému uživatele (hardwaru i softwaru), složkách či souborech na něm uložených jako následek přítomnosti viru v počítači, jenž uživatel používá k připojení k obsahu webu Maier, nesprávné funkce prohlížeče nebo použití zastaralých verzí prohlížeče.
 • Obsah právních oznámení se může měnit, proto uživatelům této webové stránky doporučujeme, aby oznámení pravidelně četli.
bdsmk2s.net
bdsmrare.com
bdsmkink.net
bdsmfucked.net