PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Společnost MAIER S. COOP. splňuje požadavky stanovené zákonem č. 34/2002 z 11.7.2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico) a za tímto účelem vytvořila následující Právní upozornění:

Používáním těchto webových stránek získáváte status jejich uživatele, což znamená, že plně a bezvýhradně přijímáte všechna ustanovení obsažená v tomto Právním upozornění. Služby nabízené webovými stránkami jsou uživateli poskytovány po omezenou dobu, kdy je k nim připojen, nebo kdy je připojen k některé ze služeb poskytovaných jejich prostřednictvím. Vzhledem k tomu, že podmínky používání se mohou průběžně aktualizovat, má uživatel povinnost si toto Právní upozornění pečlivě přečíst před každým použitím webových stránek.

1. OBECNÉ INFORMACE:
Název společnosti: MAIER S. COOP. (dále jen MAIER)
Sídlo: Polígono Industrial Arabieta s/n 48320 – AJANGIZ – BIZKAIA
DIČ: F48067607
Společnost je zapsána v baskickém rejstříku družstevních společností (Registro de Cooperativas de Euskadi) pod číslem 87.1.257, na straně 864.
Kontaktní email: kontsultabulegoa.maier@maier.es
Telefonní číslo: +34946259200

2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
MAIER je vlastníkem prvků tvořících webové stránky maier.es, konkrétně se jedná o zdrojový kód, navigační strukturu, databázi, obsah a grafické provedení webových stránek – menu, navigační panely, text, obrázky, grafy, motiv webových stránek atd. (dále souhrnně označovány jako „obsah“), nebo má případně příslušné oprávnění k používání zmiňovaných prvků, aniž by jakákoliv práva na jejich používání, uznána platnými právními předpisy, byla postoupena uživatelům webových stránek maier.es.

Ochranné známky: všechny produkty a názvy společností zde uvedené jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků a poskytnutí přístupu na dané webové stránky nelze pokládat za poskytnutí jakýchkoliv práv k ochranným známkám, obchodním názvům či jiným rozlišovacím znakům uvedeným na webových stránkách.

3. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

3.1 OBECNÉ PODMÍNKY
Uživatel těchto webových stránek se zavazuje k jejich používání v souladu s platnými právními předpisy a s tímto Právním upozorněním. Uživatel těchto webových stránek je odpovědný společnosti MAIER nebo třetím stranám za veškeré škody vzniklé v důsledku nedodržení daných právních předpisů a Právního upozornění.

Je výslovně zakázáno používat webové stránky k účelům poškozujícím majetek nebo zájmy společnosti MAIER či třetích stran, nebo k účelům, jež způsobují přetížení, poškození a nefunkčnost sítě, serverů či jiného počítačového vybavení (hardware) nebo produktů a počítačových aplikací (software) společnosti MAIER či třetích stran.

3.2 OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK
Uživatel těchto webových stránek se zavazuje k používání jejich obsahu v souladu s platnými právními předpisy a tímto Právním upozorněním, jakož i s případnými dalšími podmínkami, předpisy a pokyny. Uživatel webových stránek se musí v souladu s platnými právními předpisy zdržet:

Vytváření kopií, distribuování, zpřístupňování, přetváření nebo upravování obsahu webových stránek, pokud mu to nedovoluje zákon, nebo pokud neobdrží výslovný souhlas společnosti MAIER či jiného držitele práv k jeho užívání.

Vytváření kopií obsahu, který lze považovat za software nebo databázi v souladu s platnými právními předpisy o duševním vlastnictví, veřejného šíření takového obsahu nebo jeho zpřístupňování třetím stranám, pokud tyto úkony znamenají vytváření kopií uživatelem webových stránek nebo třetí stranou.

Vyjmutí nebo opětovné použití celého obsahu webových stránek či jeho podstatné části nebo také databází, které společnost MAIER zpřístupňuje uživatelům.

3.3 FORMULÁŘE PRO SBĚR ÚDAJŮ
Využívání některých služeb a žádostí adresovaných společnosti MAIER podléhá předchozímu vyplnění příslušného formuláře, aniž by tak byly dotčeny uplatňované zásady ochrany osobních údajů dostupné na webových stránkách.

Všechny informace poskytnuté uživatelem prostřednictvím formulářů na těchto webových stránkách pro výše uvedené či jiné účely musí být pravdivé. Uživatel ručí za pravost všech poskytnutých údajů a má povinnost tyto údaje aktualizovat tak, aby vždy odpovídaly skutečnosti. Uživatel nese výhradní odpovědnost za jakákoliv nepravdivá nebo nepřesná vyjádření a za případné škody, které by poskytnuté informace mohly způsobit společnosti MAIER nebo třetím stranám.

3.4 ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY
Uživatelé, kteří na tyto webové stránky chtějí umístit odkazy na své vlastní webové stránky, musí dodržovat níže uvedené podmínky, aniž by se jejich neznalostí vyhnuli odpovědnosti vyplývající ze zákona.

Odkaz tyto webové stránky propojí pouze s domovskou nebo hlavní stránkou daných webových stránek, ale nesmí dané webové stránky žádným způsobem reprodukovat (nesmí se používat inline odkazy, kopírovat text či grafy apod.).

V souladu s platnými právními předpisy je v každém případě zakázáno vytvářet rámce či frames jakéhokoliv druhu, v nichž by byly vloženy tyto webové stránky, nebo které by umožňovaly prohlížení obsahu těchto webových stránek prostřednictvím jiných internetových adres, než je jejich vlastní internetová adresa. Dále je zakázáno zobrazovat webové stránky společně s cizím obsahem takovým způsobem, že: (i) by uživatelé mohli být uvedeni v omyl či klamáni, pokud jde o skutečný obsah webových stránek či původu služby, (ii) by mohlo dojít k nekalému srovnávání či napodobování, (iii) by mohlo dojít k zneužití pověsti značky a prestiže společnosti MAIER nebo (iv) by tím z jakéhokoliv jiného důvodu byly porušeny platné právní předpisy.

Stránka, na které je odkaz umístěn, nesmí uvádět žádné nepravdivé, nepřesné nebo nesprávné údaje o společnosti MAIER, jejích partnerech, zaměstnancích a klientech či o kvalitě služeb poskytovaných společností.

Na stránce, kde je odkaz umístěn, nesmí být v žádném případě uvedeno, že společnost MAIER udělila souhlas s jeho umístěním, nebo že jinak sponzoruje webové stránky, na nichž je odkaz umístěn, spolupracuje s nimi, ověřuje služby jimi poskytované, nebo že nad nimi má dohled.

Na příslušné stránce je zakázáno použít jakoukoliv slovní, obraznou či smíšenou ochrannou známku nebo označení či jiný rozlišovacího znak společnosti MAIER s výjimkou případů, kdy je to povoleno zákonem nebo výslovně schváleno společností MAIER. V takových případech je povoleno použití přímého odkazu na webové stránky způsobem stanoveným v této klauzuli.

Stránka, na níž se odkaz nachází, musí přesně dodržovat zákony a v žádném případě nesmí poskytovat obsah, ať už svůj nebo třetích stran, který: (i) je nezákonný, škodlivý nebo v rozporu s dobrými mravy a zvyklostmi (pornografický, násilný, rasistický atd.), (ii) vyvolává nebo může v uživateli vyvolat mylnou představu, že se společnost MAIER hlásí k myšlenkám, projevům či vyjádřením dané stránky, ať už zákonným nebo nezákonným, či je jinak podporuje, (iii) je vzhledem k umístění, obsahu nebo tematice dané stránky nevhodný nebo nesouvisející s činností společnosti MAIER.

4. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

4.1 ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE
Poskytnutí přístupu na webové stránky neznamená, že by společnost MAIER měla povinnost kontrolovat pravdivost, přesnost, adekvátnost, vhodnost, úplnost a aktuálnost informací poskytovaných prostřednictvím těchto webových stránek.

Společnost MAIER nenese odpovědnost za rozhodnutí učiněná na základě informací poskytovaných na webových stránkách ani za škody způsobené uživateli nebo třetí straně v důsledku jednání založeného výhradně na informacích získaných prostřednictvím webových stránek.

4.2 ZA KVALITU SLUŽBY
Poskytnutí přístupu na tyto webové stránky neznamená, že by společnost MAIER měla povinnost kontrolovat, zda se na nich nevyskytují viry, počítačoví červi nebo jiné škodlivé prvky. Je na uživateli, aby měl v každém případě k dispozici vhodné nástroje pro detekci a odstranění škodlivých počítačových programů.

Společnost MAIER nenese odpovědnost za škody způsobené na počítačovém vybavení uživatele nebo třetí strany při využívání poskytované webové služby.

4.3 ZA DOSTUPNOST SLUŽBY
Umožnění přístupu na webové stránky vyžaduje využívání služeb a produktů poskytovaných a dodávaných třetími stranami, což zahrnuje i přenos signálu prostřednictvím telekomunikační sítě, za jejíž spolehlivost, kvalitu, kontinuitu a fungování společnost MAIER není odpovědná. V důsledku toho mohou být služby poskytované prostřednictvím těchto webových stránek pozastaveny, zrušeny, nebo se mohou stát nedostupnými, ať už v průběhu využívání webové služby nebo již předtím.

Společnost MAIER není odpovědná za jakékoliv škody způsobené uživateli v důsledku poruchy nebo odpojení od telekomunikační sítě vedoucích k pozastavení, zrušení nebo přerušení webové služby, ať už v průběhu jejího využívání nebo již předtím.

4.4 ZA OBSAH A SLUŽBY PROPOJENÉ S WEBOVÝMI STRÁNKAMI POMOCÍ ODKAZŮ
Služba přístupu na webové stránky zahrnuje technická propojovací zařízení, adresáře a nástroje pro vyhledávání, které uživatelům umožňují přístup na jiné webové stránky na internetu (dále jen propojené stránky). Společnost MAIER tak vystupuje jako poskytovatel zprostředkovatelských služeb v souladu s článkem 17 zákona 34/2002 z 12. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu (Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico) a je odpovědná za obsah a služby poskytované propojenými webovými stránkami pouze v případě, kdy se dozví o jejich nezákonnosti a nedeaktivuje odkaz na takové webové stránky.

V žádném případě se nepředpokládá, že by existovala dohoda mezi společností MAIER a osobami odpovědnými za propojené stránky či jejich vlastníky. Dále se nepředpokládá, že by společnost MAIER doporučovala, propagovala, nebo se ztotožňovala s vyjádřeními, obsahem nebo službami poskytovanými prostřednictvím propojených stránek.

Společnost MAIER není obeznámena s obsahem a službami poskytovanými prostřednictvím propojených stránek, a proto není odpovědná za škody způsobené jejich nezákonností, špatnou kvalitou, neaktuálností, nedostupností, chybným nebo nepoužitelným obsahem a/nebo službami poskytovanými takovými stránkami nebo za jiné škody, které společnosti MAIER nelze přímo přičíst.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek maier.es budou zpracovány v souladu s ustanoveními platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, konkrétně se jedná o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákon č. 3/2018 z 5. prosince o ochraně osobních údajů a záruce digitálních práv (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). Více informací o zpracování vašich osobních údajů poskytnutých prostřednictvím těchto webových stránek naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

6. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Společnost MAIER zavedla nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a pro zamezení jejich pozměnění, ztrátě a/nebo neoprávněnému přístupu k nim s ohledem na stav technologie, povahu uložených údajů a rizika, kterým jsou údaje vystavovány. Opatření byla zavedena v souladu s ustanoveními platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, konkrétně se jedná o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákon č. 3/2018 z 5. prosince o ochraně osobních údajů a záruce digitálních práv (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).

7. PRÁVNÍ ÚPRAVA
Toto Právní upozornění se řídí španělskými právními předpisy.

bdsmk2s.net
bdsmrare.com
bdsmkink.net
bdsmfucked.net